fbpx
Travel with Blagec Turist feat. Majales

Opći uvjeti i Zaštita privatnosti

1. OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio ponude, programa putovanja, te ugovora o putovanju između Blagec Turista, odnosno, ovlaštene agencije za prodaju Blagec Turistovih programa i putnika, odnosno ugovaratelja putovanja ili roditelja/staratelja u slučaju kada ugovaratelj putovanja sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ukoliko je u programu putovanja objavljena odredba različita od općih uvjeta, primjenjuje se odredba iz programa. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što ga potpiše djelatnik agencije Blagec Turist ili ovlaštene agencije i putnik. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, isti se smatra punovažnim, nakon što putnik uplati cijenu ugovorenog aranžmana ili dio cijene, ako je tako izričito ugovoreno i neosporno osigura uplatu preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Potpisom ugovora i/ili uplatom akontacije, putnik potvrđuje da je upoznat s programom, ugovorom i općim uvjetima i uputama, te iste u cijelosti prihvaća.


2. PRIJAVA, REZERVACIJA, UPLATA

Prilikom prijave putnik je dužan navesti sve osobne podatke potrebne  za realizaciju putovanja i uplatiti 40% od cijene aranžmana, a razliku do pune cijene uplatiti najkasnije 30 dana prije polaska na put ili osigurati dokumentaciju za neosporno plaćanje preostalog dijela aranžmana, ako u programu nije drugačije navedeno. Ukoliko putnik ne izvrši uplatu na vrijeme, smatra se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije. Blagec Turist nije dužan upozoravati putnika pismeno ili usmeno nakon isteka roka plaćanja. Za «rezervacije na upit» kada Blagec Turist za pojedini aranžman nema mjesta, ali ima mogućnosti dodatno osigurati, putnik uplaćuje 100 kn ili 10% od cijene aranžmana, ukoliko je upit rađen unutar mjesec dana prije polaska na putovanje. Blagec Turist je dužan u roku od dva radna dana (radnim danom ne smatra se subota i nedjelja) odgovoriti na takav upit. U slučaju da mjesta ne osigura ili ne odgovori u roku od dva radna dana od uplate, uplaćenu akontaciju vraća stranci. U slučaju potvrde rezervacije, akontacija se uračunava u cijenu aranžmana. U slučaju da putnik odustane od potvrđene rezervacije, povrat akontacije nije moguć.


3. CIJENE ARANŽMANA

Cijene aranžmana rađene su na osnovi cijena na dan izrade kalkulacije i vrijede od dana objavljivanja programa. Blagec Turist zadržava pravo promjene cijene najkasnije 20 dana prije početka putovanja u slučaju promjene valutnih tečajeva, promjene u tarifama prijevoznika, hotelijera ili kod grupnih aranžmana zbog premalog broja prijavljenih putnika. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10% , putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem saopćiti Blagec Turistu u roku od dva radna dana od primljene obavijesti. U slučaju povećanja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da nadoknadi štetu. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Blagec Turistu u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Cijene su rađene na osnovi ponuda Blagec Turistovih partnera i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu, plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta, putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršiocu usluge u inozemstvu.


4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani, hosteli i ostali smještajni objekti opisani su na dan izrade programa prema službenoj kategorizaciji zemlje u koju se putuje. Kategorizacija, standardi smještaja, prehrane, udobnosti i usluga u pojedinim zemljama vrlo su različiti od naše kategorizacije. Blagec Turist ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Blagec Turistovim programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane Blagec Turistovih djelatnika ili neke treće osobe. Raspored smještaja po smještajnim objektima određuje recepcija. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnog komfora ili određenih odlika, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman u pojedinom objektu destinacije iz programa putovanja. Na zahtjev putnika Blagec Turist će pokušati udovoljiti putniku i zatražiti određen komfor, sobu s posebnim pogledom ili na određenom katu, ali ne može garantirati ispunjenje takvog zahtjeva. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je najkasnije jedan dan prije polaska na put obavijestiti Blagec Turist, osim ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.


5. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je obvezan brinuti se da podaci koje je dao Blagec Turistu budu točni i dostavljeni na vrijeme, te da on sam i njegove osobne isprave i prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite države i države u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim sredstvima, ugostiteljskim i hotelskim objektima, te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara za počinjenu štetu, a Blagec Turist otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. Iznos štete putnik podmiruje vlasniku objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji, a kod oštećenja prijevoznog sredstva direktno prijevozniku. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuju Blagec Turist, te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.Predlažemo svakom putniku da se i osobno informira o zemlji u koju putuje na www.mvp.hr i pogleda popis država visokog rizika prema mišljenju MVP-a RH.


6. PUTNO OSIGURANJE

Prilikom rezervacije aranžmana djelatnici Blagec Turista ili ovlaštene agencije obvezni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja zbog opravdanih razloga (bolničko liječenje, smrt u obitelji, vojna obveza). Osiguranje se sklapa prilikom prijave. Osiguranja se mogu ugovoriti kod osiguravatelja ili kod Blagec Turista, pri čemu je putnik dužan dostaviti potrebne podatke za osiguranje i podmiriti troškove. Osiguranje od rizika otkaza nije moguće ugovoriti naknadno, već samo kod prijave. Blagec Turist pri osiguranju sudjeluje samo kao posrednik. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja.


7. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Putnik ima pravo otkazati putovanje. Vrijeme otkazivanja smatra se kada Blagec Turist primi pismenu obavijest o otkazu aranžmana. Blagec Turist će obračunati troškove otkazivanja po osobi, a visina se određuje prema danima do polaska (ako u programu ili u ugovoru nije navedeno drugačije): 

LJETOVANJA, SKIJANJA,
ODMORI,UČENIČKE
EKSKURZIJE UNUTAR
HRVATSKE
EUROPSKA PUTOVANJA,DALEKA PUTOVANJATRIPPING TRAVEL
(studentska putovanja) INOZEMNA
MATURALNA
PUTOVANJA
-do 30 dana prije polaska – 10 % cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn-od 29-22 dana prije polaska – 25% cijene aranžmana,-od 21-15 dana prije polaska – 40% cijene aranžmana,-14-8 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana,-7-0 dana prije polaska – 100% cijene aranžmana-nakon polaska – 100% cijene aranžmana – do 75 dana prije polaska 25 % cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn- od 74-30 dana prije polaska – 40% cijene aranžmana,- od 29-15 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana,- od 15 do prije polaska – 100% cijene aranžmana- nakon polaska – 100% cijene aranžmana– do 90 dana prije polaska 20% cijene aranžmana,a najmanje 500,00 kn- od 89-31 dana prije polaska – 50% cijene aranžmana,- od 29 do 8 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana,- 7-0 dana prije polaska -i nakon polaska 100% cijene aranžmana 
NAPOMENA: Iz obzira prema drugima i zbog nastalih troškova, ne možemo raditi iznimke. Predlažemo da putnik uplati osiguranje od rizika otkaza (u slučaju bolesti).

 Kada su stvarni troškovi ili udio u fiksnim troškovima grupe veći, Blagec Turist zadržava pravo naplate stvarnih troškova.Troškovi otkazivanja primjenjuju se i na promjene datuma polaska kao i na promjenu putovanja. Ako putnik nađe drugog korisnika koji ispunjava uvjete, Blagec Turist zaračunava troškove zamjene.


8. PRAVO BLAGEC TURISTA NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA

Blagec Turist ima pravo otkazati putovanje najkasnije 5 dana prije polaska u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika. Ako u programu nije drugačije navedeno, najmanji broj prijavljenih za putovanje autobusom je 45, za prijevoz redovnim zrakoplovnim linijama unutar Europe 20 i na međukontinentalnim letovima 15 putnika. Kod posebno dogovorenih letova potrebna popunjenost je 90%, a vlakom, brodom, trajektom i katamaranom potreban broj putnika prema programu. Ako Blagec Turist prije početka putovanja značajnije izmjeni program, sadržaj ili cijenu, dužan je obavijestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu novi ugovor. Putnik se mora najkasnije u roku od dva radna dana izjasniti o prihvaćanju ili odbijanju novog programa. Ako putnik odbije izmijenjeni program ili se ne odazove, Blagec Turist se  obvezuje u roku od sedam radnih dana vratiti putniku uplaćeni iznos, a putnik nema pravo na naknadu štete. U slučaju prihvata izmijenjenog programa, isti se smatra novim ugovorom, a putnik se odriče svih potraživanja prema Blagec Turistu s bilo koje pravne osnove koja bi proizlazila iz prvotnog ugovora. Ako Blagec Turist otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, ali nema pravo na podmirivanje troškova vize, cijepljenja ili sličnih usluga koje su potrebne ili obavezne za pojedini program. Ako Blagec Turist nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, može, na svoj teret, a uz suglasnost putnika, izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika, Blagec Turist može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od Blagec Turista za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. Blagec Turist je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, bile opravdan razlog za Blagec Turist da ne sklopi ugovor. U tom slučaju, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Blagec Turist zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja, reda plovidbe brodova ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Blagec Turist ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Blagec Turist ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. Blagec Turist ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na  Blagec Turist web-stranicama.


9. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Za neispunjene ugovorene usluge putnik ima pravo prigovora prodajnom mjestu u kojem je uplatio aranžman. Prigovor podnosi pismenim putem u roku od osam dana od dana završetka putovanja. U interesu je putnika da nastupa u dobroj namjeri, iskaže volju za rješavanjem prigovora tijekom putovanja, te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Blagec Turist neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Blagec Turist je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od četrnaest dana po primitku prigovora. Blagec Turist može odgoditi rok donošenja rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluge, o čemu je dužan, u  pismenom  obliku, obavijestiti putnika podnosioca prigovora. Blagec Turist će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Blagec Turista došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete. Blagec Turist ne prihvaća reklamacije po aranžmanima “Last minute» – ponude u zadnji čas i «Fortuna sistemu». Dok Blagec Turist ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacije u medije. Prije pokretanja sudskog postupka preporučamo obraćanje Arbitražnoj komisiji UHPA-e (Udruga hrvatskih putničkih agencija, www.uhpa.hr) čiji je Blagec Turist član. U slučaju sudskog spora, nadležan je  sud u Bjelovar.


10. ZDRAVSTVENI PROPISI

Za putovanja u određene zemlje obavezno je cijepljenje koje je putnik dužan obaviti, pribaviti dokument te posjedovati potvrdu tijekom putovanja. Ukoliko  takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanjum to ne može biti razlogom raskida ugovora. Putnik je obvezan obavijestiti Blagec Turist o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl.( određena vrsta hrane, kronične bolesti, alergija i sl.). Predlažemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.


11. PRTLJAGA

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik. Prijevoz prtljage vrši se na putnikov rizik. Kod zrakoplovnog prijevoza višak prtljage putnik doplaćuje sam prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Blagec Turist ne odgovara za ukradenu, izgubljenu ili uništenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu i dragocjenosti putnik upućuje direktno prijevozniku ili hotelu.  Preporučamo uplatu police za osiguranje prtljage i najam sefa u hotelu.


12. JAMČEVNO OSIGURANJE

Turistička agencija Blagec Turist zaključila je jamčevno osiguranje u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja. Putnik  zatečen na putovanju treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Croatia osiguranje d.d., te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police jamčevnog  osiguranja  (Croatia osiguranje, br police: 381625000029)


13. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Blagec Turist ima kod osiguravajućeg društva (Croatia osiguranje, br police: 228620046746) o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket – aranžman.


14. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).
Blagec Turist se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguravajuće društvo).
Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Blagec Turista o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.
Blagec Turist zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik je u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti se pomoću poveznice „Odjava“ .
Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.


15. ZAVRŠNE ODREDBE

Nazivi pojedinih dijelova ovih Općih uvjeta služe za lakše razumijevanje i snalaženje i nemaju utjecaja na njihovo tumačenje. Ako bi naknadno bilo ustanovljeno da je neka od ovih odredbi Općih uvjeta ili bilo kojeg aneksa za specifična putovanja ništavna, to neće imati učinka na ostale odredbe te Ugovor i ovi Opći uvjeti kao i mogući aneksi za specifična putovanja u cjelini ostaju valjani, s time da će ugovorne stranke ništavnu odredbu zamijeniti  valjanom, koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništavna. Ovi uvjeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u mjestu poslovanja odgovornog organizatora.

BLAGEC turizam i usluge d.o.o. Križevci, Preradovićeva 4 , 1.9.2019.ZAŠTITA PRIVATNOSTI

BLAGEC turizam i usluge d.o.o. cijeni Vašu privatnost i zbog toga posluje prema sljedećim načelima:

Mi izričito navodimo kada su nam potrebni Vaši osobni podaci. Proslijeđujemo Vaše osobne podatke relevantnoj trećoj osobi koja je pružatelj usluge koju ste rezervirali i platili preko BLAGEC turizam i usluge d.o.o. sustava. Također koristimo Vaše osobne podatke za obradu Vaših zahtjeva unutar BLAGEC turizam i usluge d.o.o. sustava i povremeno da bismo Vas obavjestili o novostima koje se tiču usluga ili samog BLAGEC turizam i usluge d.o.o. sustava.
Kako bismo uvijek imali Vaše točne podatke u trenutku kad trebate našu uslugu ili drugu informaciju, molimo da nas obavijestite ukoliko dođe do promjene u Vašim osobnim podacima ili ukoliko ste pogriješili pri unosu istih.

Ako uočite da Blagec Turist ne postupa prema ovim načelima ili imate bilo kakvu drugu primjedbu vezanu uz način poslovanja, obavijestite nas na maja@blagecturist.hr i mi ćemo upotrijebiti sve ekonomski opravdane napore, da istražimo i ispravimo problem što je prije moguće.

BLAGEC turizam i usluge d.o.o. web stranica koristi Google Analytics za potrebe marketinga.


OGRANIČENJE NA OSOBNO, NEKOMERCIJALNO KORIŠTENJE

Ove web stranice namijenjene su korisnicima za osobno, nekomercijalno korištenje. Nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim stranicama.


VLASNIŠTVO

Sadržaji i formati na ovim web stranicama su vlasništvo trgovačkog društva BLAGEC turizam i usluge d.o.o., Križevci, Preradovićeva 4 , 48260 Križevci, osim djela fotografija koje se ne koriste u komercijalne svrhe, a na zahtjev autora ili vlasnika bit će povučene sa stranica (ukoliko ne postignemo drugačiji dogovor).


OGRANIČAVANJE OD ODGOVORNOSTI

Informacije na ovim stranicama smatraju se ispravnima u trenutku unošenja. Svi podaci redovito će se pregledavati, a eventualne greške odmah uklanjati. BLAGEC turizam i usluge d.o.o. zadržava pravo promjene podataka na ovim stranicama bez posebnog upozorenja.


ZABRANJENO ILEGALNO KORIŠTENJE

Korištenjem ovih web stranica obvezujete se da informacije ovdje dobivene nećete koristiti u zabranjene ili ilegalne svrhe ili radnje.


LINKOVI NA STRANICE TREĆIH OSOBA

Ove stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih pravnih i fizičkih osoba. Ti linkovi su samo za Vašu informaciju, a BLAGEC turizam i usluge d.o.o. ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica.


PROMJENA OVIH UVJETA I DRUGIH UVJETA POSLOVANJA

BLAGEC turizam i usluge d.o.o. zadržava pravo promjena ovih uvjeta korištenja web stranica i drugih uvjeta poslovanja. Promjene ne utječu na već izvršene i uplaćene rezervacije.


KORIŠTENJE  USLUGA BLAGEC turizam i usluge d.o.o. NA OVIM STRANICAMA

Svrha web stranica BLAGEC turizam i usluge d.o.o., je isključivo pomoći korisnicima da se informiraju o ponudi paketa-aranžmana preko opisa i slika, te da izvrše rezervaciju i uplatu. Upozoravamo Vas da za provedbu transakcija putem naših stranica morate biti punoljetni, te da ovime prihvaćate financijsku odgovornost za transakcije koje izvršite Vi osobno ili maloljetne osobe koje stanuju u Vašem kućanstvu. Odgovorni ste za nadzor nad maloljetnim osobama koje ovdje koriste Vaše podatke, te za istinitost i točnost podataka koje nam dajete za provedbu rezervacije ili financijske transakcije. U slučaju bilo kakve zloupotrebe ove stranice (upis lažne rezervacije ili sl.) bit će Vam onemogućen pristup našoj stranici.


KORIŠTENJE COOKIEJA NA BLAGECTURIST.HR 


Što je cookie? – Cookie je tekstna datoteka koju, kod prve posjete stranice, Vaš Web browser pohranjuje na Vaš hard-disk. Na taj način je omogućeno brže učitavanje već posjećenih stranica. Cookie ne sadržava nikakve osobne informacije, ali pomaže nama da Vam pružamo posebne usluge dok ste na Webu. 


Zašto se koriste cookieji? – Jedna od glavnih prednosti cookieja je ušteda vremena i lakša navigacija po stranicama, budući da cookie daje signal Web browseru da ste se vratili na stranicu koja je prethodno već bila učitana. Statističke informacije o posjećenosti određenih informacija na Webu se kreiraju pomoću cookieja, stoga imaju veliku važnost u prepoznavanju želja posjetitelja stranice, te prema tome nam pomažu u zadovoljavanju interesa i želja klijenata za određenim sadržajima na stranici. Ovdje primarnu ulogu ima analitika stranica Google Analytics, koja se isključivo koristi radi prikupljanja nužnih informacija o uspješnosti naših stranica na tržištu. 

Čemu napomena o cookijima? – Cookie je opcija koju Vam nudi Vaš Web browser. Većina Web browsera je podešena tako da automatski prihvaća cookieje, no ukoliko Vi to želite, možete promijeniti postavke svog browsera tako da odbija cookieje.


DODATNE NAPOMENE

BLAGEC turizam i usluge d.o.o. trudit će se provjeravati točnost podataka na ovim stranicama i ujedno širiti svoju ponudu. Transakcije kreditnim karticama posebno su zaštićene SSL protokolom, ali za dodatnu zaštitu preporučujemo ispis formulara na pisač, te slanje vlastoručno potpisane rezervacije putem faksa (obavezno za korisnike Diners kreditne kartice).